Personvern

           

Ekne IL ønsker å kunne vise bilder og informasjon fra sine aktiviteter og arrangement, da vi har tro på at dette er med og skaper en mer interessant og attraktiv hjemmeside.

Bildene vil bli fjernet fra nettsiden når de ikke er interessant lesning lenger. Vi vil som hovedregel ikke oppgi navn i tilknytning til bilder, og i de tilfelle det kommer på tale, vil vi først innhente utrykkelig samtykke.

Publisering på internett innebærer spredning av personopplysninger, i rom og tid, som det er vanskelig å se omfanget av – selv for myndige personer.

Bilder av gjenkjennbare personer er å anse som personopplysninger, ref. Datatilsynet. Det finnes i dag ingen spesifikke lover som gjelder offentliggjøring av bilder på internett, men selve publiseringen vil falle inn under åndsverkloven og personopplysningsloven.

Publisering på internett kan gjøres med og uten samtykke, avhengig av hvilken type bilder og personopplysninger det dreier seg om, og det kan ofte være en vurderingssak hvor grensene går.

Via vår hjemmeside ber vi om samtykke til å legge ut informasjon og bilder av klubbens aktive i tilknytning til aktiviteter som fotball, ski osv på hjemmesiden til Ekne IL.

Vi har full forståelse og respekt for de som vil reservere seg.

Reservasjon kan fortløpende gjøres ved å gjøre en henvendelse via linken Kontakt oss.

Så lenge vi ikke har mottatt reservasjon fra deg/dere anser vi som samtykke avgitt.