Infoskriv til footballtrenere/lagledere

  • Hvert lag må sørge for at dere har dommere til hver kamp, dommerliste med navn og telefonnummer skal bli sendt ut før seriestart. Gjelder ikke knøttefotball, for ungdomsfotball så blir dette ordnet av kretsen.
  •  Hvert lag må sørge for at banen blir oppmerket før kamp.
  • Det er ønskelig at det holdes kiosk åpent ved hjemmekamper, dette er en fin inntektskilde for klubben og kan potensielt spare oss for andre dugnader.
  • For hver hjemmekamp skal det utpekes en kampvert. Hjemmetrenere tar initiativ til et fairplaymøte før kamp, sammen med dommer, kampvert og trenere. Se mere info på hjemmesiden.

For disse punktene over så kan det være en fordel å rullere på disse oppgavene mellom foreldre. Gjerne ta et foreldremøte før sesongstart og bli enige om oppgavefordeling.

 

Tradisjonelt så arrangerer Ekne IL knøtteturnering en gang i året, på dette arrangementet er vi avhengig av at foreldrene på de aldersbestemte lagene stiller på dugnad i forbindelse med gjennomføring av turnering.

For innkjøp av utstyr ta kontakt med materialforvalter.

Hovedtrener får utdelt én Eknejakke eller bukse.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tilits- eller ansvarforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det hjelper ikke at du har politiattest i en annen klubb.

Alle som er spillere, trenere eller ledere i Ekne IL må betale medlemskontingenten. Uten dette kan du ikke representere klubben, og klubbens forsikring gjelder heller ikke. Ta kontakt med Hoopit-ansvarlig å sørg for at ditt lag blir registrert i Hoopit, og at alle spillere er medlemmer i Hoopit.

Det oppfordres sterkt til å delta på relevante kurs som blir arrangert i regi av Ekne IL. Hvis trenere ønsker å delta på kurs arrangert av andre aktører (for.eks. Trøndelag Fotballkrets) så kan klubben være villig til å dekke deltakeravgift.

På hjemmesiden vår så kan dere finne Organisasjonsplanen for Ekne, der er det ett kapittel som omhandler retningslinjer for trenere, ledere, utøvere og foreldre i Ekne IL. Kort sagt omhandler dette hvordan vi skal oppføre oss når vi representerer Ekne IL. Man kommer langt med normal folkeskikk. Vi voksne må ikke glemme at vi er rollemodeller for våre barn, derfor er det viktig at vi oppfører oss ordentlig. Idrettslaget har en nedskrevet nulltoleranse når det gjelder mobbing. Det forventes at alle som representerer Ekne IL som trenere, foreldre eller utøvere leser disse retningslinjene og forholder seg til det som står der!

 

Retningslinjer for trenere, ledere, utøvere og foreldre i EIL

Trenere og ledere

Som trener og leder skal du bidra til:

• Som trener være veileder, inspirator og motivator

• Møte presis og godt forberedt til hver trening

• Å utfordre alle utøvere til å utvikle sine ferdigheter

• Bry deg ekstra og involver deg i utøverne dine

• Utvikle utøverens følelse av mestring, selvstendighet og tilhørighet.

• Bli kjent med utøverens individuelle mål for sin idrettsdeltagelse, og deres 

opplevelser av treningen

• Positive erfaringer med trening og konkurranse

• Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

• At utøverne kan drive med andre idretter

• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

• Være et godt forbilde

• Vise god sportsånd og respekt for andre 

• Vær bevisst på å gi alle utøverne oppmerksomhet.

• Trener/lagleder plikter omgående å informere leder i særgruppa hvis mobbing 

oppleves eller blir meddelt av foreldre, utøvere eller andre.

Utøvere

Som utøver skal du:

• Respektere hverandre

• Vise lojalitet mot klubb og trenere

• Hjelpe hverandre

• Følge klubbens regler

• Være ærlig overfor trener og andre utøvere.

• Bidra til godt samhold

• Stå sammen

• Møte på treninger og stevner/kamper som en har forpliktet seg til 

• Vise engasjement

• Ta ansvar for miljø og trivsel

• Ikke akseptere mobbing. Utøvere som opplever at mobbing foregår plikter å gi 

omgående melding om dette til trener/lagleder.

 

Foreldre og foresatt

Foreldre og foresatte skal:

• Respektere klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem i Ekne Idrettslag, 

men er du med følger du våre regler.

• Engasjer deg, men husk at det ofte er barna som driver idrett – ikke du.

• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor 

barna dine.

• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel.

• Lær barna å tåle både medgang og motgang.

• Motiver barna til å være positive på trening

• Vis god sportsånd og respekt for andre

• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.